תנאי שיתוף מידע באתר yahav.org

 

 • להימנע מפרסום מידע אשר תוכנן עברה על חוקי מדינת ישראל
   
 • משתתף באתר רשאי להעלות לאתר אך ורק תכנים השייכים לו, או שקיבל אישור מפורש מבעלי זכויות היוצרים להעלות את התכנים לרשת . פרסום תכנים ב רשת על ידי משתמש מהווה הצהרה כי למיטב ידיעתו של המשתמש אין בהעלאת תכנים אלה משום פגיעה בזכות היוצרים בכלל זאת חוק זכויות היוצרים 1911, ותקנות נוספות שתוקנו על פיו. כמו כן מצהיר המשתתף כי אין פגיעה בזכות אחרת כלשהי של צד שלישי, וכי אין בתכנים שום דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם וחוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.

 

 • העברה או פרסום של תמונה באתר, מהווה הצהרה כי מעביר התמונה הינו הבעלים של זכות היוצרים בתמונה, וכי הוא רשאי להעביר את התמונה לאתר yahav.org, וכי אין בהעברתה משום שימוש שלא כדין או פגיעה בזכויות של צד ג' כלשהו, על פי כל דין.
   
 • מעביר התמונה מתחייב לשפות את yahav.org בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו למי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הצגת תמונה מטעם המעביר ו/או אם יתברר כי הצהרת המעביר איננה אמת, כולה או חלקה.
   
 • מעביר התמונה מוותר על כל טענה או תביעה נגד yahav.org בכל הקשור להצגת ו/ או לשימוש התמונה באתר yahav.org. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר מהאתר בכל עת כל תמונה או חומר אחר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
   
 • אין לפרסם מידע כלשהו לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:
   - תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;
   - תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם.
   - תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם.
   
 • yahav.org רשאית למחוק מהאתר תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
   
 • למען הסר ספק, yahav.org אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי משתמשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש.
   

ידוע למשתמש כי התכנים הנמסרים על ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין.
yahav.org לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
על המשתמש לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.

תודה מערכת yahav.org

 

כתבות מעניינות